Lag bör reglera tillsyn av förbudet mot geoblockering

Publicerad

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket att det bör regleras i lag om ansvar för tillsyn av de nya reglerna om geoblockering.

Geoblockering innebär att e-handel kan begränsas inom ett viss geografiskt område. Inom EU är numera sådan begränsning förbjuden. Konkurrensverket bedömer att förbudet mot geoblockering bör ha positiva effekter på konkurrensen på den inre marknaden. Det är angeläget att formerna för tillsyn enligt förordningen regleras på ett ändamålsenligt sätt.
 
Promemorians överväganden i ett antal viktiga frågor är otillräckliga för att de nya reglerna ska kunna hanteras effektivt och ändamålsenligt. Det gäller överväganden om hur ansvaret för tillsyn enligt förordningen ska fördelas, vilka utredningsåtgärder relevanta myndigheter ska kunna vidta och utredningsåtgärdernas rättsliga reglering. Författningsförslaget är i sådan utsträckning ofullständigt att det i praktiken finns stora hinder för en effektiv tillsyn enligt förordningen.
 
I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsyn enligt förordningen om geoblockering. Konkurrensverket anser att föreskrifter om utredningsåtgärder, som till sin natur är ingripande för enskilda, i sedvanlig ordning ska ges i lag och inte i form av förordning eller myndighetsföreskrifter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information