Krav vid upphandling avvisas av Konkurrensverket

Publicerad

I ett yttrande till Näringsdepartementet över en rapport av Energimyndigheten avstyrker Konkurrensverket ett lagförslag om att de statliga myndigheterna ska beakta krav på energieffektivitet vid upphandling av så kallade energirelaterade produkter.

Rapporten övertygar inte om att tvingande krav är ändamålsenligt.

Det ska vara tydligt för offentliga beställare vilka krav som kan eller får ställas och på vilka produkter med hänsyn till upphandlingsreglerna. Myndigheterna ska till exempel inte behöva göra komplicerade och kostnadskrävande livscykelkostnadsanalyser som förslaget innebär. Då ökar risken för att myndigheter ställer krav som strider mot dessa regler. Det kan medföra oförmånliga inköpsvillkor till nackdel för statens finanser och skattebetalarna.

Energimyndigheten borde ha gjort en ingående konsekvensanalys över effekterna för små företag, konkurrensen och kostnaderna för myndigheternas upphandling.

Relaterad information