Krav på upphandlingsböter för Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande

Konkurrensverket går till domstol med krav på att Västra Götalandsregionen ska betala böter/upphandlingsskadeavgift på 450 000 kronor för en felaktigt gjord upphandling av journalhanteringstjänster.

Västra Götalandsregionen slöt i oktober 2015 avtal med ett bemanningsföretag om journalhanteringstjänster, dvs. utskrift av det läkare dikterar till patientjournaler. Avtalet gäller under ett år och förlängs därefter automatiskt om ingen av parterna säger upp det. Regionen bedömde då att avtalet skulle vara under gränsen för direktupphandling (cirka 505 000 kronor), och kontraktet annonserades därför inte enligt LOU. Eftersom ersättning skulle utgå per avropat uppdrag framgick inte kontraktsvärdet av avtalet.

Redan i november 2015 insåg regionen att avropen skulle komma att överstiga direktupphandlingsgränsen, men fortsatte ändå att tillämpa avtalet med hänvisning bland annat till patientsäkerheten. Under perioden oktober 2015 – juli 2016 avropades tjänster till ett sammanlagt värde om ca 2,3 miljoner kronor. Regionen har ännu inte annonserat en ny upphandling av de aktuella tjänsterna.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter gör en noggrann och realistisk bedömning av avtalsvärdet innan man beslutar sig för att ingå ett avtal utan föregående annonsering, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

– Om det under avtalets löptid skulle visa sig att det direktupphandlade avtalet överstiger direktupphandlingsgränsen, trots att myndigheten inte hade räknat med det, är det viktigt att myndigheten utan dröjsmål inleder ett nytt annonserat upphandlingsförfarande.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg med krav på att Västra Götalandsregionen döms att betala 450 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Senast uppdaterad:

Relaterad information