KO:s möjlighet att vara ombud i vissa tvister bör bli permanent

Publicerad

Konsumentombudsmannens (KO) möjlighet att biträda enskilda konsumenter som ombud i tvister med näringsidkare ökar möjligheten till domstolsavgöranden i frågor som är principiellt viktiga för konsumentkollektivet. Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen.

KO-biträde kan komma att bidra till en ökad rättsbildning även inom det konkurrensrättsliga området, exempelvis om en enskild konsument kräver skadestånd av företag som bryter mot förbudsreglerna i konkurrenslagen.
Konkurrensverket stöder därför förslaget om att nuvarande försökslag ersätts av en permanent reglering och betonar vikten av att KO tilldelas ett erforderligt processkonto för att lagen ska bli meningsfull.

Det bör även enligt Konkurrensverket utredas om KO i framtiden ska samråda med, eller i vart fall informera, andra statliga myndigheter vars huvudsakliga kompetensområde berörs inför och i samband med att KO biträder i ett enskilt fall.

Relaterad information