Kontrollerande myndigheter bör inte konkurrera med privata företag

Publicerad

Myndigheter som utövar kontroll bör inte konkurrera med privata kontrollorgan. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen om ekologiskt vattenbruk.

Konkurrensverket har beretts möjlighet att yttrat sig över komplettering till promemorian Ny lag om ekologisk produktion (Ds 2009:27).

Av promemorian framgår bland annat.a. att regeringen bedömt att Jordbruksverket bör ha ansvar för vattenbruket i sin helhet samt därmed även vara behörig myndighet och kontrollmyndighet för ekologiskt vattenbruk, med möjlighet att överlämna kontrolluppgifter till en oberoende privat tredje part som utför inspektion och certifiering av ekologisk produktion i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Konkurrensverket ser positivt på en sådan möjlighet men erinrar dock om att det upphandlingsrättsliga regelverket kan behöva följas om kontrollmyndigheterna överlämnar uppgifter till privata kontrollorgan. Dessutom förutsätter Konkurrensverket, med hänsyn till reglerna i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579), att kontrollmyndigheterna avhåller sig ifrån att bedriva liknande, konkurrerande, verksamhet.

Relaterad information