Konkurrensverkets yttrande till Ägarprövningsutredningen

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande till Finansdepartementet angående Ägarprövningsutredningens betänkande Krav på privata aktörer i välfärden. 

Utredningen föreslår att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten samt för sådana boenden och hem som i dag är undantagna från tillståndsplikt. Utredningen föreslår dessutom att det i framtiden ska ställas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn.

Konkurrensverket saknar en utvärdering av införandet av tillståndsplikt inom assistansersättningen. Den hade kunnat ge nyttiga lärdomar för bedömningen av såväl lämpligheten i som utformningen av de av utredningen föreslagna åtgärderna.

Konkurrensverket anser att den föreslagna tillståndsplikten för hemtjänst endast ska avse den juridiska personen som helhet. Den enskilda etableringen ska även fortsatt vara föremål för kommunens kravställande i upphandlingarna. Konkurrensverket vill även påpeka att mycket av det som avses lösas med tillståndsplikten kan avhjälpas genom kravställande och uppföljning inom ramen för upphandlingarna.

Konkurrensverket stödjer delvis förslaget att införa krav på insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar att bedriva en långsiktig verksamhet för tillståndsgivning. Konkurrensverket anser dock att de prövningar som Inspektionen för vård och omsorg gör, till skillnad från Skolinspektionens prövningar, endast ska avse den juridiska etableringen som helhet. I dessa fall upphandlas verksamheten via antingen LOU eller LOV och därmed bör den enskilda etableringen även fortsättningsvis vara föremål för kommunens kravställande i upphandlingarna.

Konkurrensverket avstyrker förslagen rörande avgiftsfinansiering av tillståndsverksamheten i den form som utredningen föreslagit.

Senast uppdaterad:

Relaterad information