Konkurrensverkets konkurrenstillsyn 2015–2016

Publicerad

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens som är till nytta för konsumenterna. En effektiv och tydlig tillsynsverksamhet är själva kärnan i Konkurrensverkets uppdrag.

Vår målsättning är att vara tydliga och transparenta i vår kommunikation om tillsynen så att förutsägbarheten ökar och förutsättningarna att följa regelverket förbättras för marknadens aktörer. 

I en ny rapport redovisar vi vår konkurrenstillsyn under åren 2015 och 2016. Rapporten innehåller information om våra prioriteringar och utredningar och är ett led i vårt arbete med att vara tydliga och transparenta om vår tillsyn.

Relaterad information