Konkurrensverkets granskning av Apoteket AB avslutad

Publicerad

Konkurrensverket gör bedömningen att Apoteket AB:s agerande inom ramen för de granskade problemområdena för närvarande inte utgör hinder för att etablera en väl fungerande marknad efter en avveckling av apoteksmonopolet.

I juni 2007 påbörjade Konkurrensverket en egeninitierad granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför den kommande avvecklingen av apoteksmonopolet. Granskningen avslutas nu.

Konkurrensverket undanröjer den tidigare beslutade anmaningen mot Apoteket AB att inkomma med svar på de frågor som omfattades av anmaningsbeslutet den 24 september 2007. Konkurrensverket har gjort bedömningen att den information som Apoteket AB har lämnat till Konkurrensverket ger svar på de frågorna och att det därför inte längre finns skäl för anmaningen att kvarstå.

Konkurrensverket har i granskningspromemorian ”Granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför avvecklingen av apoteksmonopolet” analyserat  ett antal potentiella problemområden som rör Apoteket AB:s verksamhet och åtgärder inför avvecklingen av apoteksmonopolet. Konkurrensverkets bedömning baseras på den information som erhållits från bland annat Apoteket AB och förutsätter att de föreslagna förändringarna rörande avyttring av apotek från Apoteket AB och separation av IT-infrastrukturen genomförs. Bedömningen kan komma att förändras för det fall nya omständigheter framkommer.

Fortsatt uppföljning och analys av apoteksmarknaden Konkurrensverket har också löpande analyserat utvecklingen av omregleringen av apoteksmarknaden och i remissvar lämnat kommentarer och förslag till åtgärder i syfte att stärka konkurrensen. Regeringen har nyligen aviserat ett uppdrag till Konkurrensverket att även fortsättningsvis särskilt följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden.

Relaterad information