Konkurrensverket vill se snabbare

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Byggkravsutredningens och Plangenomförandeutredningens betänkanden, och stöder de förslag som ger möjlighet till en effektiv konkurrens på byggmarknaden.

Konkurrensverket betonar att det ur konkurrensperspektiv är synnerligen viktigt att den totala handläggningstiden i samband med plan- och bygglovsärenden kortas. En utdragen process riskerar att missgynna mindre aktörer på byggmarknaden till fördel för större kapitalstarkare aktörer. Möjligheten att gå direkt från översiktsplan till bygglovsprövning bör utredas, menar Konkurrensverket.
 
Konkurrensverket stöder förslagen om tydligare bestämmelser för olika myndigheters roll i detaljplaneprocessen och anser även att avtal för markanvisning och exploatering bör regleras. I enlighet med Byggkravsutredningens bedömning, hävdar Konkurrensverket att olika kommunala särkrav leder till negativa konsekvenser för den svenska byggmarknaden.
 
I remissvaret till regeringen framhåller Konkurrensverket även att anbudsförfarande, från konkurrenssynpunkt, är att föredra när kommunal mark ska bebyggas.

Relaterad information