Konkurrensverket vill att Sverige inväntar ny förordning om avgasutsläpp i EU

Publicerad

Regleringar av avgasutsläpp från stora arbetsmaskiner ska vara harmoniserade inom EU. Det menar Konkurrensverket, som i ett yttrande till Miljödepartementet framhåller en positiv syn på EU:s pågående revidering av direktiv. Av remissvaret framgår det att Konkurrensverket inte delar Transportstyrelsens bedömning att Sverige bör föregripa det arbete som pågår i EU. Konkurrensverket efterlyser en bättre konsekvensanalys av det förslag som presenteras i Transportstyrelsens rapport.

I rapporten Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner, menar Transportstyrelsen att Sverige har möjlighet att agera som en förebild för EU, genom att införa en lag om avgasutsläpp från stora arbetsmaskiner, innan EU avslutat revideringen av direktivet. Konkurrensverket efterlyser en bättre konsekvensanalys av det förslag som presenteras i Transportstyrelsens rapport.

Konkurrensverket anser även att det i rapporten finns en bristande analys av vilka kostnader användarna av stora arbetsmaskiner får. En mer rimlig bedömning av konkurrenskraften kan enligt Konkurrensverket vara att sätta svenska företags ökade kostnader i förhållande till konkurrerande företags kostnader i länder som inte ensidigt inför skärpta krav på partikelutsläpp.

Då EU-kommissionen nu kommit med ett förslag till ny förordning, avstyrker Konkurrensverket Transportstyrelsens förslag och rekommenderar att Sverige inväntar den nya förordningen.

Relaterad information