Konkurrensverket välkomnar ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att det är den som exploaterar mark, inte länsstyrelsen, som ska utse utföraren av en arkeologisk undersökning. Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen.

Förslaget medför att lagen om offentlig upphandling ofta blir tillämplig vid beställning av arkeologitjänster och enligt Konkurrensverket skapar det goda förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på marknaden och en effektiv resursanvändning. Konkurrensverket föreslår dessutom en bolagisering av Riksantikvarieämbetets avdelning för uppdragsarkeologi, vilket ses som en grundläggande förutsättning för genomförandet av förslaget i övrigt.

Konkurrensverket anser dock inte att kommuner och landsting ska få ökade befogenheter att verka utan anknytning till sitt geografiska område eller till sina medlemmar när det gäller arkeologiska tjänster. Det bör enligt Konkurrensverket finnas mycket starka skäl för lagstiftaren att göra avsteg från rättsprinciper enligt kommunallagen som t.ex. lokaliseringsprincipen. Konkurrensverket kan konstatera att sådana skäl inte finns i detta fall.

Relaterad information