Konkurrensverket välkomnar möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar de möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn som föreslås i departementspromemorian Konkurrensverkets befogenheter, och tillstyrker att Konkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och utredningsskadeavgift.

En effektiv och kraftfull tillsyn är viktigt för att säkerställa en väl fungerande konkurrens inte minst i den digitala och internationella miljö som många företag verkar i.

Konkurrensverket tillstyrker de lagförslag som avser genomförandet av direktivet om att ge de europeiska medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna, och säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Förslaget om att införa en utredningsskadeavgift säkerställer att Konkurrensverket har möjlighet att påföra företag en sanktionsavgift, om företaget exempelvis hindrar eller försvårar Konkurrensverkets utredning. Den nya sanktionsmöjligheten ger företagen större incitament att tidigt interagera med Konkurrensverket och ökar Konkurrensverkets förutsättningar att få del av relevant och tillförlitlig information på ett effektivt sätt.

Förslaget om att Konkurrensverket ska ha beslutanderätt även i fråga om konkurrensskadeavgift ger stora möjligheter till effektivitetsvinster i handläggningen av konkurrensärenden. Dessutom blir den preventiva effekten av konkurrenstillsynen sannolikt större om Konkurrensverket får egen beslutanderätt eftersom beslutet om konkurrensskadeavgift då kommer närmare tidpunkten för själva överträdelsen. Det är av stor vikt att marknaden snabbt får ett auktoritativt besked att förhålla sig till. Det gäller inte minst för konkurrenter, leverantörer och konsumenter.

Effektiva verktyg i form av ändamålsenliga regleringar av bland annat konkurrens- och utredningsskadeavgifter innebär att Konkurrensverket, i likhet med övriga konkurrensmyndigheter i EU, ges bättre förutsättningar att bedriva en effektiv konkurrenstillsyn.

Senast uppdaterad:

Relaterad information