Konkurrensverket välkomnar mer välinformerade val av vårdgivare

Publicerad

Det är viktigt att landstingen tydliggör roller och ansvar för att motverka eventuella intressekonflikter och konkurrensproblem. Det betonar Konkurrensverket i ett yttrande över betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård. Konkurrensverket stöder utredningens förslag om att patienter bör få bättre möjligheter att tillgodogöra sig information inför val av vårdgivare.

I ett yttrande till Socialdepartementet skriver Konkurrensverket att det ur konkurrensaspekt är väsentligt att tydliggöra beställarens och utförarens olika roller, särskilt när landstinget genom vårdvalet är såväl huvudman som vårdgivare.  Konkurrensverket välkomnar förslaget att definitioner av begreppen huvudman respektive vårdgivare förs in i den nya lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Det bör även finnas rutiner och riktlinjer för hur information ska kunna lämnas på ett konkurrensneutralt och opartiskt sätt, menar Konkurrensverket.

Relaterad information