Konkurrensverket välkomnar förslag från Upphandlingsutredningen

Pressmeddelande

Att få fler anbudsgivare vid offentliga upphandlingar leder till bättre konkurrens och ökade samhällsvinster. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för upphandlingslagarna, är positiv till flertalet förslag som lämnats i betänkandet ”Goda affärer – en strategi för offentlig upphandling", men uppmärksammar även att vissa förslag måste föregås av ytterligare utredning innan några åtgärder kan vidtas.

Konkurrensverket ställer sig bland annat bakom utredningens förslag om höjd gräns för direktupphandling från dagens 284 000 till 600 000 kronor och förslaget om en dokumentationsplikt för kontrakt som har ett värde mellan 100 000 och 600 000 kronor. Detta för att möjliggöra insyn och kontroll över hur skattepengarna har använts.

Andra förslag som Konkurrensverket ställer sig positivt till är ökade satsningar på forskning om upphandlingsfrågor och inrättande av professurer i ämnet, ökad användning av dialog mellan beställare och leverantör inför upphandlingar samt en specialiserad och effektivare domstolsorganisation för upphandlingsmål.

– Offentlig upphandling har en viktig strategisk betydelse och påverkar hur samhällets resurser används på det bästa och mest effektiva sättet. Att göra det möjligt för fler leverantörer att delta och konkurrera om kontrakten bidrar till bättre upphandlingar till lägre kostnader, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket skriver även i sitt yttrande över betänkandet att upphandlande myndigheter ska vara uppmärksamma på hur olika miljömål och sociala mål kan nås mest effektivt, och att detta inte slentrianmässigt kan antas vara genom att ställa miljö- eller sociala krav vid upphandling.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Kristoffer Sällfors, processråd , tfn 08-700 16 07

Relaterad information