Konkurrensverket välkomnar ändrade regler för direktupphandling

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över en lagpromemoria som föreslår ändrade regler för direktupphandling.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att införa höjda direktupphandlingsgränser. Myndigheten anser dock att direktupphandlingsgränserna bör fastställas till nominella belopp istället för att som nu uppgå till procentsatser av tröskelvärdena. Det skulle förenkla tillämpningen av ett regelverk som emellanåt uppfattas som komplicerat.

Konkurrensverket föreslår att följande direktupphandlingsbelopp ska införas: 

  • 600 000 kronor för varor och tjänster respektive 1 200 000 kronor för byggentreprenader som omfattas av LOU.
  • 1 000 000 kronor för varor och tjänster respektive 1 600 000 kronor för byggentreprenader som omfattas av LUF/LUFS.

Konkurrensverket välkomnar också förslaget om att införa en dokumentationsplikt och ser flera fördelar med förslaget. Dokumentationsplikten skulle väsentligt öka transparensen i hur offentliga medel används. Det skulle också förbättra förutsättningarna för goda affärer samt bidra till att reglerna följs i högre grad än tidigare. En dokumentationsplikt kan också underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att tillämpa relevanta och lämpliga sociala krav och miljökrav i upphandlingar.

Relaterad information