Konkurrensverket uppmanar hotell och andra berörda att lämna synpunkter

Publicerad

Konkurrensverket utreder för närvarande konkurrensproblem inom hotellsektorn och bjuder in marknadens aktörer att komma med synpunkter.

I avtalen mellan onlineresebyråer och hotell förekommer avtalsvillkor som reglerar hotellens prissättning i förhållande till olika försäljningskanaler (villkor om s.k. prisparitet). Enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning riskerar nuvarande avtalsvillkor om prisparitet att leda till en otillåten konkurrensbegränsning.

Booking.com har till Konkurrensverket lämnat ett åtagande att ändra sina avtalsvillkor för att åtgärda de konkurrensproblem som Konkurrensverket har identifierat. I korthet innebär det att prispariteten endast ska gälla i förhållande till hotellens egna försäljningskanaler. Hotellen ska därmed ha möjlighet att prisdifferentiera mellan de onlineresebyråer som hotellen har avtal med.

För att ta ställning till detta åtagande efterlyser Konkurrensverket synpunkter från hotell och andra berörda om vad åtagandet kan förväntas leda till.

Konkurrensverket önskar synpunkterna senast den 30 januari 2015 till e-post registrator@kkv.se eller per post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Ange företagets namn, kontaktuppgifter samt synpunkter i ärende med diarienummer 596/2013.

För ytterligare information kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn +46-8-700 15 80 eller + 46-76-542 15 80
Martin Mandorff, enhetschef för missbruk och vertikala avtal, tfn+46-8-700 15 53
Sophie Ducaté, projektledare, tfn +46-8-700 16 26
Erik Westerström, Konkurrensråd, tfn +46-8-700 16 83

Relaterad information