Konkurrensverket tillstyrker public service-utredningen

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak förslagen i public service-kommitténs utredning "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och utökat ansvar", men understryker också att närmare preciseringar är nödvändiga i det fortsatta utredningsarbetet.

Public service har i kraft av sin popularitet och ekonomiska förutsättningar en särställning på den svenska mediemarknaden. Utformningen av public service-bolagens uppdrag och verksamhet får därför effekter för hela mediemarknaden.

Bolagens breda innehållsuppdrag bör bestå. Konkurrensverket instämmer också i kommitténs uppfattning att public service verksamhet ska utgå från överväganden om legitimitet, kvalitet och relevans och inte maximering av antalet tittare eller lyssnare.

Konkurrensverket menar att kommitténs förslag om att bolagen ska ta hänsyn till andra medieaktörers konkurrensförutsättningar för att värna en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad bör förses med en närmare innebörd. Enligt Konkurrensverket bör ett ersättningssystem där public service-bolagen betalar för material de inhämtar från andra medieföretag utredas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information