Konkurrensverket tillstyrker förstärkt kontroll över premiepensionssystemet

Publicerad

Nya och utvecklande krav på fondbolagen, som bland annat bidrar till att stärka Pensionsmyndighetens kontrollfunktion, föreslås i promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Konkurrensverket anser dock att flera av förslagen riskerar att betydligt försämra konkurrensen på den svenska fondmarknaden.

Flera av förslagen i Finansdepartementets promemoria Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem innebär nya och utvecklande krav på fondbolag och fonder, som förstärker Pensionsmyndighetens kontrollfunktion samt bidrar till ökad trygghet och kvalitet på fondtorget. Konkurrensverket tillstyrker dessa förslag.

Premiepensionssystemet är en särskilt viktig kanal för nystartade fondbolag och utländska fondbolag som etablerar sig på den svenska marknaden, men även för mindre fondbolag med begränsade möjligheter till distribution på annat håll. Konkurrensverket anser att små och nyetablerade företag riskerar att påverkas negativt till följd av flera förslag som presenteras i promemorian. Det kan leda till att fondmarknaden koncentreras till större fondbolag och fonder samt Såfa7.

Förslagen medför också en allmän begränsning av konsumenternas rörlighet och tar bort incitamenten för många fonder att växa. Konkurrensverket menar att det skulle försämra konkurrensen på den svenska fondmarknaden, och avstyrker därför förslagen om krav på verksamhets- och avkastningshistorik, krav om minsta förvaltat kapital på 500 miljoner kronor och krav på Pensionsmyndighetens maximala 50-procentiga andel. Konkurrensverket avstyrker också förslaget om att de fondförvaltare som inte beaktar hållbarhetshänsyn alls i förvaltningen inte skulle få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. Ett sådant krav skulle utesluta ett flertal fonder som saknar eller har en mycket låg avgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information