Konkurrensverket tillstyrker förslag om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker Agenda 2030-delegationens förslag om att statliga myndigheter aktivt ska ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Samtidigt efterlyser Konkurrensverket en närmare analys av Agenda 2030-delegationens förslag.

Agenda 2030-delegationen har haft i uppgift att ta fram förslag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delegationen framhåller att myndigheternas agerande vid offentlig upphandling är av stor betydelse i hållbarhetsarbetet.

Delegationen föreslår att regeringen ska ge statliga myndigheter i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling, samt att en förordning om frågan ska tas fram. Konkurrensverket tillstyrker de förslag som presenteras men anser samtidigt att det redan finns regler för myndigheters arbete med hållbarhetsfrågor och efterlyser en närmare analys av hur en förordning förhåller sig till den nuvarande regleringen.

Vidare föreslår delegationen att regeringen tydliggör myndigheternas ansvar för hållbar utveckling genom ett tillägg i myndighetsförordningen. Även här efterfrågar Konkurrensverket hur förslaget ställs till den nuvarande styrningen.

Konkurrensverket betonar att hållbarhetskravet inkluderar frågor om korruption. Delmål 16.5 i Agenda 2030-dokumentet, som handlar om att väsentligt minska korruption och mutor, borde få större uppmärksamhet. Om myndigheter inte fokuserar på korruptionsbekämpning minskar möjligheten att nå de övriga hållbarhetsmålen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information