Konkurrensverket stöder fortsatt utredning för fossilfri fordonstrafik

Publicerad

Enligt Konkurrensverket är det nödvändigt att regelverk, subventioner och styrmedel kontinuerligt och systematiskt analyseras och utvärderas, så att målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030 nås till en acceptabel samhällsekonomisk kostnad. Det framgår av Konkurrensverket yttrande till regeringen.

I yttrandet över utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta, betonar Konkurrensverket vikten av analys och utvärdering av styrmedelseffekter. Ett alltför komplext system av ekonomiska och administrativa styrmedel riskerar att snedvrida konkurrensen och även orsaka målkonflikter och effektivitetsförluster, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket förordar styrmedel, som styr direkt mot problemkällan, en successiv höjning av dieselskatten är i linje med detta. Konkurrensverket stöder också utredningens förslag till fortsatt utredning om höjning av energiskatt på fossil fordonsgas, så att beskattning blir lika som bensin.

En prispremiemodell ska enligt Konkurrensverket utgå från hur målet om en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel ska kunna uppnås utan konkurrenssnedvridande effekter, samtidigt kostnads- och samhällsekonomiskt optimalt. Här poängteras vikten av att en uppbyggnad av inhemsk produktion av biodrivmedel sker med hänsyn till vilken efterfrågan det finns på olika typer av biodrivmedel hos den globala fordonsindustrin.

Relaterad information