Konkurrensverket stöder förslag om tvådagars brevbefordran

Publicerad

I yttrandet över delbetänkandet ”Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle”, kommenterar Konkurrensverket utredningens två huvudförslag –tvådagarsbefordran av brev samt fortsatt pristaksreglering.

Konkurrensverket anser att förslaget om tvådagarsutdelning med höjt krav på tillförlitligheten till 95 procent är rimligt mot bakgrund av den utveckling som skett på marknaden – främst den pågående allmänna digitaliseringsprocessen som lett till nya alternativa tjänster och samtidigt medfört minskade brevvolymer. Förändringen kan bidra till positiva effektivitets-, kostnads- och miljöeffekter.

Beträffande en eventuell fortsatt pristaksreglering framhåller Konkurrensverket att även om en sådan skulle vara motiverad i dag finns det alltid risker med prisreglering på en marknad med konkurrens. I stället för att till synes utgå från att pristaksregleringen är en självklarhet borde inriktningen varit att med förslag på olika åtgärder förbereda marknaden för att på längre sikt ta bort den svenska pristaksregleringen, menar Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information