Konkurrensverket stöder förslag om reformering av Boverkets byggregler

Publicerad

I ett yttrande över slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, ställer sig Konkurrensverket positivt till de principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) som utredningen föreslår.

Utredningen visar vikten av att reformera Boverkets byggregler. Konkurrensverket stöder förslagen, som enligt bedömning ger ökad förutsägbarhet och flexibilitet vad gäller byggreglerna.

Konkurrensverket ser positivt på målsättningen att eftersträva en mer enhetlig tillämpning av Boverkets byggregler bland landets kommuner för att öka förutsebarheten och förbättra konkurrensen. Konkurrensverket är dock inte övertygat om att förslaget att inrätta en ny myndighet för att uppnå en sådan tillämpning är det mest ändamålsenliga, utan anser att fler alternativ bör övervägas.

Konkurrensverket har inget att invända mot utredningens förslag om förändringar i plan- och bygglagen, som ger större frihet gällande bostadsutformning.

Konkurrensverket har heller inget att invända mot att regleringen om arbetsplatsbesök och kontrollplanens utformning förtydligas.

Därtill tillstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om att ombyggnadsbegreppet bör utgå ur plan- och bygglagen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information