Konkurrensverket stöder förslag om central informationshantering på elmarknaden

Publicerad

Ett centralt system för informationshantering på elmarknaden är den mest lämpade och samhällsekonomiskt fördelaktiga modellen för svenska förhållanden. Energimarknadsinspektionens redovisade bedömning och förslag får stöd av Konkurrensverket.

Konkurrensverket har yttrat sig över Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden. Av remissvaret till regeringen framgår det att Konkurrensverket stöder Energimarknadsinspektionens förslag om en central tjänstehubb för informationshantering på elmarknaden.

Konkurrensverket delar även Energimarknadsinspektionens bedömning att Svenska kraftnät är lämpat att stå för drift och utveckling och att det i det fortsatta arbetet bör övervägas om lagring av mätvärden och annan information ska ske centralt eller decentraliserat.

Relaterad information