Konkurrensverket står nu rustat för ett stärkt upphandlingsstöd

Publicerad

Med ett breddat uppdrag, en anpassad modern organisation och hållbarhetsfrågor i fokus är Konkurrensverket nu rustat för att bana väg mot ett upphandlingsstöd i världsklass. Regeringsuppdraget att förbereda överföring av uppgifter för att samla det statliga upphandlingsstödet hos Konkurrensverket är nu i hamn. Slutredovisning av resultatet har i dagarna lämnats in till Regeringen.

Det nya och bredare uppdrag som Konkurrensverket har fått med ansvaret att bygga upp ett samlat statligt upphandlingsstöd har gått positivt framåt enligt plan. Kompetens och uppgifter som tidigare ingått i verksamheten hos Miljöstyrningsrådet, Kammarkollegiets Upphandlingsstöd och Vinnovas innovationsupphandlings-sektion, har successivt förts över till Konkurrensverket.

I budgetpropositionen i september 2013 aviserade regeringen (prop. 2013/14:1), att Konkurrensverket från och med år 2014 ska ansvara för ett samlat upphandlingsstöd, inklusive innovation och hållbarhetsfrågor. Syftet var att stöd, information och vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn skulle koncentreras, förbättras och förstärkas.

Konkurrensverket har under våren organiserats i separata avdelningar för tillsyn respektive stödverksamhet där konkurrens- och upphandlingsfrågor får fortsatt fokus inom respektive del. Medarbetare från de berörda organisationerna har på ett tidigt stadium varit delaktiga i integreringsprocessen. 

Kommunikation spelar en viktig roll i Konkurrensverkets uppdrag att svara för det samlade upphandlingsstödet och i och med det utökade uppdraget har en ny kommunikationsavdelning inrättats. Kommunikationsavdelningen hanterar även inkommande tips och frågor.

Efter en omfattande rekryteringsfas fortsätter Konkurrensverket att växa.

Relaterad information