Konkurrensverket ser positivt på Tillitsdelegationens utredning

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker Tillitsdelegationens förslag om tillgång till stöd till statliga myndigheter och en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Tillitsdelegationen föreslår att regeringen ger Arbetsgivarverket i uppdrag att tillhandahålla ett stöd riktat till statliga myndigheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning inom myndigheterna. Konkurrensverket delar uppfattningen om att stödet behövs för att bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom den offentliga sektorn och för att faktiska förändringar ska kunna bestå över tid.

Tillitsdelegationen föreslår att regeringen ska tillsätta en kommitté som får i uppdrag att skapa en arena för att kunna överväga och identifiera eventuella lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Det ska vara en regeringsnära utvecklingsmiljö som under en längre tid ska ha i uppdrag att stimulera till lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer. Konkurrensverket tillstyrker förslaget och välkomnar nya och innovativa arbetssätt för att komma tillrätta med svåra samhällsutmaningar.

Samtidigt vill Konkurrensverket framhålla att det redan finns ett kommittéväsende och många olika samarbetsforum om t.ex. regional utveckling och mellan olika myndigheter, organisationer och näringslivet. Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan olika utredningar och projekt blir därför av största vikt och måste vara mycket tydlig.

Senast uppdaterad:

Relaterad information