Konkurrensverket ser positivt på snabbare tillståndsprocesser för elnätskoncessioner

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på att förenkla och påskynda byggandet av elnät genom att i större utsträckning kunna ge undantag från koncessionsplikten. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30).

Att se över regelverket för nätkoncessioner är angeläget. Det menar Konkurrensverket som i yttrandet till regeringen betonar att behovet av åtgärder för att modernisera och förenkla regelverket och förkorta ledtiderna är stort. Konkurrensverket lyfter liksom i tidigare sammanhang fram att det är angeläget att nuvarande tillståndsprocesser inom energisektorn förkortas.

Av yttrandet framgår även att Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att få bygga regionnätsledningar inom en befintlig områdeskoncession och att dessa inte ska omfattas av ett lika starkt legalt monopol som lokalnäten.

Konkurrensverket tillstyrker även förslagen som syftar till att göra det möjligt att detaljprojektera och få tillträde till mark innan ansökan om koncession lämnats in samt förslagen om att ledningsrätt kan inledas före erhållen koncession.

Vad gäller reglerna för samredovisning så avstyrker Konkurrensverket förslaget om utökad samredovisning med slopat krav på geografisk närhet.

Konkurrensverket anser i likhet med utredningen att samredovisning inte ska tillåtas mellan lokalnät och regionnät.

Senast uppdaterad:

Relaterad information