Konkurrensverket ser över status för användningen av e-upphandling

Publicerad

Konkurrensverket genomför i dagarna en enkätundersökning om användningen av e-upphandling hos upphandlande myndigheter i Sverige. Svaren kommer att ligga till grund för Konkurrensverkets regeringsuppdrag avseende status för upphandling med hjälp av elektroniska medel.

Utvecklingen inom EU går mot allt större krav på elektronisk upphandling. De nya upphandlingsdirektiven är antagna och arbete pågår med att implementera innehållet i upphandlingslagar för Sverige.

I de nya upphandlingsdirektiven ställs krav på övergång till obligatorisk e-upphandling. De nya direktivtexterna ska vara implementerade i svensk lag senast den 18 april 2016. Men det står varje medlemsland fritt att genom särskilda genomförandebestämmelser, som en övergångslösning, senarelägga ikraftträdandet av obligatoriet om e-upphandling t.o.m. den 18 oktober 2018, eller ifråga om inköpscentraler t.o.m. den 18 april 2017. 

Enkäten ligger öppen att besvaras fram till midnatt den 9 november 2014.

Eventuella frågor ställs till Enheten för upphandlingsstöd vid Konkurrensverket, som inom ramen för regeringsuppdraget ska rapportera status för användningen av elektronisk upphandling i Sverige.

Relaterad information