Konkurrensverket: Räkna in tid för överprövning vid upphandling

Pressmeddelande

Sju procent av alla annonserade upphandlingar blir överprövade i domstol. Tiden i förvaltningsdomstol kan variera väldigt mycket. Långa handläggningstider drabbar såväl leverantörer som de myndigheter och kommuner som upphandlar. Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket tagit fram.

Hälften av överprövningsärendena i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor (1,7 månader). Men det är stora skillnader i handläggningstid, inte bara mellan olika domstolar utan även mellan mål som avgörs av samma domstol.

Alla offentliga upphandlingar kan överprövas i förvaltningsdomstol om en leverantör anser att myndigheten har gjort något fel under upphandlingen. Omkring sju procent av alla annonserade upphandlingar blir överprövade. Konkurrensverket har tagit fram nya siffror på den stora variation som finns i handläggningstiderna.

Handläggningstider längre än sex månader förekom i tio av de tolv förvaltningsrätterna under förra året. Som längst hade ett ärende en handläggningstid på närmare 22 månader.

Av de upphandlingar som överprövades fick den klagande leverantören rätt i 29 procent av fallen. Den sektor där överprövningar är vanligast är upphandling av transporter.

Ärenden som avgjorts i förvaltningsrätt och som fått prövningstillstånd i kammarrätt hade en total handläggningstid på 6,5 månader i genomsnitt under 2012, räknat från att ärendet inkom till förvaltningsrätten till att kammarrätten slutligt avgjort ärendet. De ärenden som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen och beviljades prövningstillstånd hade en handläggningstid på 13,1 månader i genomsnitt.

– Bäst är att göra upphandlingar enligt reglerna och på ett sådant sätt att det inte leder till överprövning. Men en upphandling kan bli överprövad i domstol, och det måste alla upphandlare ta med vid planeringen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har tidigare rekommenderat att myndigheter ska räkna in tiden för prövning i två instanser när de planerar sina upphandlingar.

– De nya uppgifterna om kostnader och långa handläggningstider gör att vi nu kommer att utreda om det är lämpligt att låta denna generella rekommendation kvarstå, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80 Stefan Jönsson, projektledare, tfn 08-70015 95

Relaterad information