Konkurrensverket positiv till ny lag om klimatdeklaration för byggnader

Publicerad

Konkurrensverket är positiv till förslaget om ny lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader men anser att klimatdeklarationer på sikt ska omfatta samtliga skeden och aktiviteter i en byggnads livscykel.

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget i promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4) om en ny lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader, och förslaget till ändring av plan- och bygglagen.

Förslaget att vissa byggnader undantas från skyldigheten att lämna in klimatdeklaration tillstyrks av Konkurrensverket. Kravet på klimatdeklaration bör tillämpas enbart på uppförande av ny byggnad och inte vid ombyggnad, tillbyggnad eller ändring.

Konkurrensverket tillstyrker vidare att Boverket blir tillsynsmyndighet och får i uppgift att ta fram en öppen databas för att tillgängliggöra klimatdata och förenkla genomförandet av deklarationen.

Konsekvensanalysen i förslaget bör utvecklas så att den också omfattar en analys av konkurrenspåverkan inom bland annat byggmaterialsektorn, framhåller Konkurrensverket

Senast uppdaterad:

Relaterad information