Konkurrensverket överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad

Konkurrensverket har överklagat dom om Migrationsverkets otillåtna direktupphandling till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten i Jönköping har i en dom avslagit Konkurrensverkets ansökan mot Migrationsverket om 5,5 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten hade tidigare dömt till Konkurrensverkets fördel, men kammarrätten bedömde att upphandlingen påbörjats innan reglerna om upphandlingsskadeavgift trätt i kraft.  

Konkurrensverket anser att ett klargörande från Högsta förvaltningsdomstolen är nödvändigt.

– Övergångsbestämmelsens tolkning och frågan om när en otillåten direktupphandling ska anses påbörjad är av principiell vikt. Ett klargörande kan påverka rättstillämpningen i såväl mål om överprövning, som i mål om upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Relaterad information