Konkurrensverket överklagar dom angående Akademiska Hus

Publicerad

Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att inte pröva Konkurrensverkets ansökan om böter/upphandlingsskadeavgift mot det statliga fastighetsföretaget Akademiska Hus. Konkurrensverket överklagar domen till Kammarrätten i Stockholm.

Konkurrensverket ansökte hos förvaltningsrätten i Uppsala att Akademiska Hus ska betala en upphandlingsskadeavgift (böter) om tio miljoner kronor. Anledningen var att företaget har gjort en otillåten direktupphandling i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Den otillåtna direktupphandlingen skedde när Akademiska Hus i september 2010 ingick ett byggentreprenadavtal med Skanska värt över en miljard kronor. Akademiska Hus tillämpar inte LOU över huvud taget vid sina inköp. Men Konkurrensverket anser att Akademiska Hus omfattas av LOU, och ansökte därför om att få frågan prövad i domstol och att en upphandlingsskadeavgift/böter skulle dömas ut.

Reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU trädde i kraft den 15 juli 2010. Akademiska Hus har under domstolsprocessen hävdat att reglerna om upphandlingsskadeavgift inte kan tillämpas på det aktuella avtalet på grund av en övergångsbestämmelse i LOU. Förvaltningsrätten har i sitt beslut gått på Akademiska Hus linje. Därför har någon prövning av om Akademiska Hus är skyldigt att följa LOU inte gjorts av domstolen.

– Vi anser att de nya reglerna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas på avtal som ingåtts efter att reglerna trätt i kraft, men olika förvaltningsrätter har tolkat övergångsbestämmelsen på olika sätt. Därför är det angeläget att frågan prövas av kammarrätten säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

– Det är naturligtvis av stort principiellt intresse att få prövat i domstol om Akademiska Hus omfattas av LOU eller inte, säger Per Karlsson.

Relaterad information