Konkurrensverket lämnar yttrande om bredbandsmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket delar Post- och telestyrelsens bedömning om att urskilja marknaden för kopparbaserade bredbandsanslutningar från marknaden för fiber- och kabel-tv-anslutningar. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till Post- och telestyrelsen.

Konkurrensverket har yttrat sig över Post- och telestyrelsens (PTS) beslutsutkast avseende lokalt tillträde till fiber- respektive kopparbaserad nätinfrastruktur. Med några års mellanrum reglerar PTS tillträde till befintlig bredbandsinfrastruktur.

Enligt förordningen om elektronisk kommunikation är PTS skyldiga att inhämta Konkurrensverkets synpunkter avseende analys av marknader, identifiering av företag med betydande inflytande samt beslut om skyldigheter.   

I nuläget finns det ett stort antal operatörer som tillhandahåller bredband med höga hastigheter. Vid sidan av Telia och andra privata företag finns det ett stort antal kommunala stadsnät som är verksamma på lokal nivå.

Enligt uppgifterna i beslutsutkastet möter konsumenten ofta en monopolist på nätägarsidan, vilket väcker frågan om en generellt tillämplig nätreglering vore mer lämpligt.  

För att en generell nätreglering inte ska bli en administrativt betungande uppgift föreslår Konkurrensverket även att PTS bör utreda möjligheterna till att förenkla dagens regelverk.

Senast uppdaterad:

Relaterad information