Konkurrensverket lämnar synpunkter på ny telekomreglering

Publicerad

I ett yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” framhåller Konkurrensverket att de särskilda konkurrensreglerna för telekomsektorn om möjligt bör förenklas. Att behålla dagens metoder kan leda till ökad administrativ börda för staten och företagen.

Konkurrensverket har även i tidigare yttranden framhållit att nuvarande regelverk inte är anpassat för dagens situation.

Konkurrensverket menar att den växande trenden där konsumenter via sin bostadsförening, samfällighet eller motsvarande tecknar gruppabonnemang för fast bredband bör underlättas. Om möjligt bör de hinder som i dag finns för konsumenter att välja gruppabonnemang undanröjas. I dag har konsumenter som hyr sin bostad en ogynnsam situation när det gäller möjligheten att teckna gruppabonnemang.

Av promemorian framgår att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska ge tillträde till byggnader och anläggningar för att montera trådlösa accesspunkter som förbättrar möjligheterna att tillhandahålla 5G-tjänster. Konkurrensverket anser att även kommunala och statliga företag bör omfattas av reglerna.

Operatörslåst terminalutrustning skapar inlåsningar för konsumenterna och hämmar konkurrensen mellan mobiltelefonoperatörer. Konkurrensverket tillstyrker därför förslaget att operatörslås på terminalutrustning ska tas bort efter att bindningstiden har löpt ut.

Senast uppdaterad:

Relaterad information