Konkurrensverket lämnar KLS Ugglarps förvärv av Dalsjöfors Kött Holding utan åtgärd

Publicerad

Både KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött Holding bedriver slakteriverksamhet i sina koncerner. De köper in levande djur, såväl gris som nötkreatur, för slakt och styckning varefter köttet säljs vidare till bland annat dagligvaruhandeln och industrin.

Konkurrensverket har haft att bedöma om förvärvet påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller avsevärd del av det. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och andra omständigheter som kan hämma eller främja konkurrensen.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att förvärvet förstärker parternas ställning på marknaderna för inköp av grisar och nötkreatur på ett sätt som kan leda till påtagliga konkurrensproblem.

Konkurrensverket ser heller inte att förvärvet ger KLS Ugglarps/Dalsjöfors Kött eller andra slakterier ökade möjligheter eller incitament till prishöjningar mot kunderna i dagligvaruhandeln och industrin. 

Det finns enligt Konkurrensverkets bedömning inte anledning att anta att dagligvaruhandelns position gentemot slakterierna kommer förändras i väsentlig utsträckning som följd av företagskoncentrationen.

Konkurrensverkets slutliga bedömning är att det saknas skäl för att anta att företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden. Förvärvet lämnas därför utan åtgärd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information