Konkurrensverket lägger ner utredning om kalkylstöd

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om Sveriges Åkeriföretags tillhandahållande av kalkylstöden SÅ Calc Excel och SÅ Calc Webb strider mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten. Utredningen är nu avslutad och Konkurrensverket avskriver ärendet.

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller kalkylstöd med namnen SÅ Calc Excel och SÅ Calc Webb. Kalkylstöden innehåller vissa förifyllda kostnadsvärden. De förifyllda kostnadsvärdena består dels av kostnader som för företag är påverkbara såsom kostnader för fordon, ränta och service, dels kostnader som för företag inte är påverkbara såsom skatter. SÅ Calc Webb, innehöll när det lanserades, även en möjlighet för användare att dela sparade kalkyler med andra användare av programmet.

Det finns enligt konkurrensreglerna inget generellt förbud för branschorganisationer att tillhandahålla kalkylstöd till sina medlemmar eller andra aktörer. Dock har kalkylstöd som innehåller specifika värden som för företag är påverkbara i praxis generellt betraktats som en prisrekommendation som kan få konkurrensbegränsande effekter på marknaden. Konkurrensverket ser även påtagliga risker med att en branschorganisation underlättar för medlemsföretagen att utbyta strategisk information med varandra.

Sveriges Åkeriföretag har i en skrivelse till Konkurrensverket den 19 december 2014 angivit att branschorganisationen inte kommer att redovisa annat än fiktiva påverkbara värden i kalkylmallarna, utan reell förankring i verkligheten. Sveriges Åkeriföretag kommer även i rimlig omfattning informera om att dessa värden är påhittade.

I samma skrivelse uppger Sveriges Åkeriföretag även att delningsfunktionen i SÅ Calc Web kommer att avlägsnas från kalkylverktyget och att organisationen kommer att erinra och informera om de konkurrensrättsliga aspekterna som kan följa av att dela kalkyler.

Konkurrensverket har mot bakgrund av sin utredning och Sveriges Åkeriföretags skrivelse avskrivit ärendet och kommer därmed inte att utreda det vidare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information