Konkurrensverket kritiskt till förslag om nystartzoner

Publicerad

Förslaget innebär en uppenbar snedvridning av konkurrensen och Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om nystartzoner, som har presenterats i betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50).

Konkurrensverket konstaterar att utredningens egna beräkningar på cirka 3,4 miljoner kronor per företag och år i lättnader ger en betydande konkurrensfördel gentemot andra företag utanför nystartszonen. När dessutom förslaget på finansiering går ut på att samtliga företag utanför nystartszonen är med och finansierar skattenedsättningen blir konkurrenssnedvridningen än högre.

Dessutom saknas det en fördjupad analys av hur införandet av nystartszoner kommer att påverka konkurrensen ur ett regionalt, lokalt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Relaterad information