Konkurrensverket har granskat Svenska Spels kasinoverksamhet

Publicerad

Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol kommer att genomföra en rad åtgärder för att minska risken för att verksamheten vid kasinon snedvrider konkurrensen gentemot privata restauranger och nöjesarrangörer.

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) hävdade i en skrivelse att Svenska Spel bedrev konkurrenssnedvridande verksamhet vid sina kasinon som inte skulle vara förenlig med reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket har gjort en ingående utredning och analys av Svenska Spels ifrågasatta agerande. Företaget har efter kontakter med Konkurrensverket tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med aktualiserade konkurrensproblem.

Svenska Spels kasinoverksamhet är av skatteskäl uppdelad i två bolag, ett kasinobolag som hanterar spelverksamheten och ett restaurangbolag som hanterar de kringarrangemang i form av restaurang och nöjen som också finns inom respektive kasino. I fortsättningen ska restaurangverksamheten alltid kunna bära sina egna kostnader och aldrig vara beroende av intäkter från spelverksamheten. I de fall där en schablonmässig fördelning av kostnader mellan bolagen måste användas kommer uppdelningen att baseras på de nyckeltal som SHR årligen presenterar för restaurangbranschen.

De åtgärder som Svenska Spel nu genomför kommer att leda till påtagliga förändringar i restaurangbolagets verksamhet. Inte minst kommer marknadsföringen för mat och nöjen att minska påtagligt när detta ska anpassas till branschsnittet.

Svenska Spel kommer även se till att serveringsytor bara förekommer inom respektive kasino. Det betyder att det inte kommer att gå att besöka terrassen i Sundsvall, samt lunchrestaurangen i Göteborg, utan att dessförinnan ha registrerat sig och betalat entré till kasinot. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 30 juni 2011. Vissa åtaganden vad gäller exempelvis arrangemangsbokningar och marknadsföring sträcker sig längre, vilket gör att de fulla effekterna av åtgärderna kan väntas till årsskiftet 2011/2012.

Mot bakgrund av de åtgärder som Svenska Spel avser genomföra kommer Konkurrensverket inte att driva ärendet vidare. Konkurrensverket ser positivt på att offentliga aktörer, i det här fallet Svenska Spel, på frivillig väg förändrar verksamheter som annars skulle kunna bli ifrågasatta enligt de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Relaterad information