Konkurrensverket ger sin syn på bredband för Sverige i framtiden

Publicerad

Konkurrensverket har besvarat remissen avseende betänkandet ”Bredband för Sverige in i framtiden” från Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin (SOU 2014:21). Konkurrensverket framhåller att utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur även i fortsättningen ska vara marknadsdriven och skriver att flera av utredningens förslag förefaller svåra att kombinera med det.

Konkurrensverket noterar att Post- och telestyrelsen under innevarande år har gjort bedömningen att det finns goda möjligheter för att nå regeringens bredbandsmål med dagens förutsättningar.

Enligt Konkurrensverket är utredningens bedömningar om att kommuner ska tilldelas ett utökat ansvar i frågor som rör utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inte tillräckligt välmotiverade, även om kommunerna med tanke på deras omfattande innehav av infrastruktur har en viktig roll i dessa frågor.

Av remissvaret framgår det att Konkurrensverket delar utredningens bedömning om att ett eventuellt undantag från lokaliseringsprincipen kan genomföras först efter att flera utestående frågor har besvarats.

När det gäller den föreslagna branschorganisationen för telekom varnar Konkurrensverket för de risker för kartellbildning som samarbeten mellan konkurrenter medför och de särskilda risker som uppkommer om en branschorganisation eller motsvarande erhåller någon slags offentlig sanktion.

Konkurrensverket ser positivt på att frågan om tillräcklig täckning och kapacitet ingår i framtida resonemang om mobilt bredband. I yttrandet till regeringen skriver Konkurrensverket att det i framtiden kan behövas större hänsyn till den digitala tjänstemarknadens kapacitetsbehov för att bibehålla en effektiv konkurrens även på den marknaden.

Relaterad information