Konkurrensverket genomförde gryningsräder i miljö- och avfallsbranschen

Publicerad

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen.

Som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen.

Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende. De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Det insamlade materialet kommer att analyseras och den fortsatta utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit.

När Konkurrensverket gör bedömningen att det inte finns några andra, mindre ingripande sätt att få tag på den information som behövs i en utredning ansöker verket hos Stockholms tingsrätt om att få göra en gryningsräd. Om domstolen ger sitt tillstånd har Konkurrensverkets personal rätt att göra ett oanmält besök för att granska och kopiera bokföring och andra affärshandlingar. Även digitalt lagrat material kopieras.

Gryningsräderna är ett mycket viktigt utredningsverktyg för Konkurrensverket.

Relaterad information