Konkurrensverket framhåller krav på samhällsekonomisk nytta vid stöd av biogasproduktion

Publicerad

I yttrandet över utredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige, kommenterar Konkurrensverket utredningens förslag till ökat stöd för svensk produktion av biogas och andra förnybara gaser. Konkurrensverket påpekar att statliga stöd riskerar att snedvrida konkurrensen och utgångspunkten måste vara att använda styrmedel som är samhällsekonomiskt effektiva.

Analyser som utredningen låtit genomföra avseende tre förslag till produktionspremier för att stötta svensk biogasproduktion genom rötning och vidareförädling, visar på samhällsekonomiska vinster. Konkurrensverket har därför inga synpunkter på att förslagen genomförs och tillstyrker också förslaget om flera fastställda tidpunkter för utvärdering av stödens fortsatta berättigande och tillämpade stödnivåer.

Ett förslag om en premie för produktion av biogas och andra förnybara gaser med annan teknik än rötning måste enligt utredningen beredas vidare och Konkurrensverket stödjer här att premienivån då bör bestämmas genom ett auktionsförfarande. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om särskilda statliga lån och garantier till producenter av biogas.

När det gäller reglering så tillstyrker Konkurrensverket förslagen om översyn av gasmarknadsregleringen med motsvarande inriktning som när elmarknadsregleringen nyligen reformerades. Konkurrensverket anser dessutom att det bör utredas om biogasnäten ska regleras enligt naturgaslagen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information