Konkurrensverket förordar enhetlig mervärdesskattesats

Publicerad

En enhetlig mervärdesskattesats minskar risken för konkurrenssnedvridningar mellan företag och branscher, samt minskar den administrativa bördan för både företag och myndigheter. Det framhäver Konkurrensverket som svar på de frågor som EU-kommissionen ställer i sin senaste så kallade grönbok om mervärdesskattens framtid.

Konkurrensverket förespråkar en enhetlig skattesats utan undantag för särskilda verksamheter, förutom verksamheter av liten omfattning. I de flesta fall bör det vara möjligt att, om så är önskvärt, med andra ekonomiska verktyg kompensera verksamheter som tidigare åtnjutit undantag från mervärdesskatt eller en lägre skattesats. Om vissa undantag ändå är önskvärda är det Konkurrensverkets uppfattning att dessa bör vara så tydligt avgränsade som möjligt samt gemensamma för medlemsstaterna.

Konkurrensverket tillstyrker att avdragsrätt ska ges vid betalning för, snarare än vid tillhandahållandet av, en vara eller tjänst. Det förhindrar att sena betalare får likviditetsfördelar framför de som betalar tidigare, samt begränsar mervärdesskatteförluster till följd av att kunder kommer på obestånd.

Konkurrensverket menar att undantag från mervärdesskattesats för små företag som gäller i samtliga av EU:s medlemsländer kan vara ett sätt att minska administrationskostnaderna utan att konkurrensen snedvrids. Därför tillstyrker Konkurrensverket att undantagsordningen för små företag ses över för att säkerställa en effektiv reglering med gemensamma trösklar för samtliga medlemsstater.

Relaterad information