Konkurrensverket: Förhandling enligt LUF får omfatta enbart pris

Publicerad

Det ska, enligt Konkurrensverket, anses vara tillåtet att enbart förhandla om priset vid upphandlingar som genomförs med det förhandlade förfarandet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2007:1092 (LUF). Det framför Konkurrensverket i ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan har uppkommit i ett mål om överprövning mellan Sundsvalls kommun och Eurofins Testing Sweden AB.

Högsta förvaltningsdomstolen har begärt att Konkurrensverket ska yttra sig i ett överprövningsmål där såväl förvaltningsrätten som kammarrätten funnit att Sundsvalls kommun brutit mot lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) genom att under prisförhandlingen ange för anbudsgivarna hur mycket deras respektive anbud behövde sänkas. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i sitt beslut om prövningstillstånd som fråga i målet angett om en förhandlad upphandling enligt LUF får omfatta endast anbudens pris. Denna fråga har inte prövats av underinstanserna.

Enligt Konkurrensverkets mening ska det anses vara tillåtet att enbart förhandla om priset vid upphandlingar enligt det förhandlade förfarandet i LUF. Detta gäller under förutsättning att förhandlingen genomförs transparent och på ett sätt som likabehandlar alla berörda anbudsgivare. Konkurrensverkets uppfattning är alltså att det som är relevant för prövningen är på vilket sätt en viss förhandling genomförs snarare än vilken typ av kontraktsvillkor som blir föremål för förhandling. Bedömningen om en viss förhandling har genomförts i enlighet med principerna om likabehandling och transparens får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Konkurrensverkets bedömning av frågan utgår dels från att rena prisförhandlingar i sig inte kan anses vara i strid med de grundläggande principerna för upphandling, dels från att LUF saknar de begränsningar av förhandlingsutrymmet som framgår av reglerna i lagen om offentlig upphandling 2007:1091 (LOU) om förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Konkurrensverket har i sitt yttrande inte tagit i ställning i frågan om Sundsvalls kommun brutit mot LUF vid den genomförda förhandlingen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information