Konkurrensverket föreslår bättre upphandlingsregler

Publicerad

De regler från 2010 som medfört att otillåtna offentliga upphandlingar kan tas till domstol och leda till böter/upphandlingsskadeavgift har haft positiv effekt. Men preskriptionstiden bör fördubblas till två år för att öka effektiviteten. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

I en skrivelse till regeringen redogör Konkurrensverket för erfarenheterna av den lagskärpning på upphandlingsområdet som infördes för tre år sedan. Bland annat infördes möjligheten för Konkurrensverket att gå till domstol och ställa krav på böter/upphandlingsskadeavgift för otillåtna offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket kan konstatera att erfarenheterna av lagskärpningen har varit goda. Den har medfört ökad respekt för regelverket, och därmed har lagen bidragit till effektivitet och rättssäkerhet. Lagen har också bidragit till att skattemedel används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

Ett problem som Konkurrensverket har upplevt under de år som lagen har varit i kraft är att preskriptionstiden på ett år är för kort. Det kan ta en viss tid innan Konkurrensverket får kännedom om en misstänkt lagöverträdelse och tiden för att utreda ett ärende har då inte alltid räckt till för att utreda tillräckligt väl, särskilt i komplicerade ärenden.

Därför vänder sig nu Konkurrensverket till regeringen och föreslår att preskriptionstiden i upphandlingslagarna LOU och LUF fördubblas till två år. Konkurrensverket anser även att ändringar bör införas i en rad andra viktiga bestämmelser för att ytterligare stärka effektiviteten i reglerna.

 

Relaterad information