Konkurrensverket följer upp tidigare åtagande

Publicerad

För fem år sedan åtog sig Schneider Electric att göra vissa förändringar i sina rabatt- och bonussystem. Efter en uppföljning av hur företaget uppfyllt sitt åtagande kan Konkurrensverket nu avskriva ärendet.

Konkurrensverkets granskningar av olika förhållanden som kan påverka konkurrensen negativt leder i vissa fall till att företag frivilligt åtar sig att vidta olika åtgärder. Efter att ett företag åtagit sig att vidta konkurrensförbättrande åtgärder kan Konkurrensverket i vissa fall besluta att godta åtagandet och inte ingripa.                 

År 2005 granskade Konkurrensverket de rabatt- och bonussystem som företaget Schneider Electric Sverige AB använde sig av. I samband med den undersökningen åtog sig Schneider Electric att frivilligt göra vissa förändringar i sina individuellt utformade rabatt- och bonussystem till grossister. Företagets åtagande om att ändra i rabatt- och bonussystemet innebar att Konkurrensverket inte längre fann skäl att ingripa. Konkurrensverkets beslut att godta åtagandet förenades med ett vite som uppgick till tre miljoner kronor.

Nu har Konkurrensverket gjort en ny granskning för att följa upp och säkerställa att Schneider Electric har hållit sig till sitt åtagande. Den nu aktuella granskningen visar att det inte framkommit några omständigheter som ger stöd för slutsatsen att Schneider Electric har brustit i efterlevanden av åtagandet. Konkurrensverket avskrivet därför ärendet.

Relaterad information