Konkurrensverket efterlyser sanktioner mot företag vid handel med grossistenergiprodukter

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet med anledning av ett lagförslag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Ett nytt förslag till lag om marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter avser att komplettera förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi (EU nr 1227/2011).

Konkurrensverket stöder de föreslagna bestämmelserna om införande av straffansvar för överträdelse av förbuden mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt förbuden vid överträdelser av rapporteringsskyldigheten. Därutöver anser Konkurrensverket att det bör övervägas om även sanktioner riktade mot företag bör införas, i likhet med regler i konkurrenslagen.

När det gäller bestämmelserna om undersökningar på plats, framhåller Konkurrensverket att avsaknaden av tvångsmedel och direktverkande sanktion om företag inte samarbetar, riskerar att minska undersökningens effektivitet.

Med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen, efterlyser Konkurrensverket också större klarhet i om nuvarande sekretessregler möjliggör uppgiftsskyldigheten som följer av förordningen.

Relaterad information