Konkurrensverket betonar vikten av långsiktighet i valfrihetssystemet

Publicerad

När reglerna i hälso- och sjukvårdslagen ändras så att landstingen slutar tillämpa lagen om valfrihetssystem i primärvården, så är långsiktiga lösningar av stor vikt för att det inte ska uppstå försämringar inom primärvården och för brukarna. Det betonar Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

I ett yttrande till Socialdepartementet belyser Konkurrensverket konkurrensaspekter i fråga om förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen.

I rollen som tillsynsmyndighet för lagen om valfrihetssystem ser Konkurrensverket det som angeläget att informera om de särskilda risker för överträdelse av regelverken som finns i samband med en avveckling av valfrihetssystemet. Om regeln i hälso- och sjukvårdslagen ändras kan landstingen sluta tillämpa lagen om valfrihetssystem i primärvården. Konkurrensverket flaggar för att en avveckling kan förväntas ta lång tid och bli komplicerad att genomföra i många landsting.

Det är svårt att tydligt urskilja vilka effekter som följer av obligatoriet respektive av landstingens kvarstående möjlighet att tillämpa lagen om valfrihetssystem i primärvården, skriver Konkurrensverket.

Konkurrensverket har haft flera regeringsuppdrag att följa upp vårdvalsystem inom primärvården och den specialiserade öppenvården ur konkurrenshänseende. Remissvaret tar inledningsvis upp ett urval av Konkurrensverkets erfarenheter som finns redovisade i tidigare utgivna rapporter.

Relaterad information