Konkurrensverket bekräftar utredning av Bankföreningen

Publicerad

Konkurrensverket utreder för närvarande om Svenska Bankföreningen genom utfärdandet av amorteringsrekommendationer till sina medlemmar, överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

– Vi har valt att granska bankföreningen på eget initiativ, och ärendet bygger alltså inte på något klagomål eller tips.

Branschorganisationer har en betydelsefull samhällsfunktion och är ett viktigt stöd för företag. Eftersom branschorganisationer utgör ett forum där konkurrerande företag möts finns dock en risk för samordning av företagens agerande på marknaden, som kan strida mot konkurrensreglerna. Därför är bankföreningens utfärdande av amorteringsrekommendationer intressanta för oss att utreda närmare, säger Hanna Witt, chef för Tillsynsavdelningen på Konkurrensverket.

Konkurrensverket beslutar självt över sina prioriteringar och vilka ärenden som ska utredas. Valet av ärenden grundas i Konkurrensverkets prioriteringspolicy.

– Branschföreningar är alltid intressanta för oss. Bankföreningen har även förut utfärdat rekommendationer om amorteringar, så frågan är inte ny. Däremot innebär den senaste rekommendationen en skärpning och berör en större del av lånestocken än vad som förut varit fallet. Därför har vi denna gång valt att prioritera just Bankföreningen, säger Hanna Witt.

– Samtidigt vill jag betona att utredningen befinner sig i ett inledande skede och att det är alldeles för tidigt att uttala sig om amorteringskraven faktiskt strider mot lagen.

Relaterad information