Konkurrensverket avstyrker TPA-utredningens förslag

Publicerad

Det är angeläget att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden. Det anser Konkurrensverket i sitt yttrande till regeringen och avstyrker TPA-utredningens förslag till reglering av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten.

Förslaget skapar enligt Konkurrensverket inte tillräckliga förutsättningar för en fungerande konkurrens. För att stärka kundernas ställning krävs enligt Konkurrensverket en reglering av slutkundspriserna.

Konkurrensverket anser inte att TPA-utredningen på ett övertygande sätt har visat att det föreslagna tredjepartstillträdet ger ett ökat konkurrenstryck som stärker skyddet för kunderna på hela fjärrvärmemarknaden. Förslaget innehåller komplexa och långtgående förslag vars samlade effekter är svåra att bedöma. Konkurrensverket förordar i stället att en generell reglering av slutkundspriser införs för hela marknaden som ett första steg.

Om ytterligare analyser kan bidra till ett regelverk för tredjepartstillträde som medför ett tillräckligt konkurrenstryck på fjärrvärmemarknaden, skulle ett reglerat tredjepartstillträde kunna ersätta en slutkundsprisreglering  på marknader med bäst förutsättningar för en effektiv konkurrens. Vid en konsekvensanalys är det i så fall viktigt att bedöma om  nyttan är större än kostnaden för ett sådant införande.

Relaterad information