Konkurrensverket avstyrker förslag till reformerat driftstöd till dagstidningar

Publicerad

I ett yttrande till Kulturdepartementet över departementspromemorian "Driftsstöd till dagspressen" avstyrker Konkurrensverket departementets förslag i dess nuvarande form.

I yttrandet understryker Konkurrensverket att statligt stöd i form av presstöd bör tidsbegränsas. Innan en eventuell förlängning beslutas bör därför en översyn göras av stödsystemets effekter för medie- och åsiktsmångfalden.

Konkurrensverket anser att det i promemorian inte tillräckligt tydligt redovisas varför eller i vilken omfattning tidningar i storstäderna har behov av extra driftsstöd.

Kulturdepartementets förslag på de tak för hur stor andel av en tidnings kostnader som får täckas av driftsstöd, bidrar enligt Konkurrensverkets mening inte till att uppnå det huvudsakliga syftet att skapa incitament för effektivisering.

Konkurrensverket anser också att det bör införas villkor för tillämpningen av driftsstödet eftersom det kan öka stödets träffsäkerhet. Dock bör det tas fram förslag för att minska de incitamentsproblem som villkoren kan ge upphov till.

Relaterad information