Konkurrensverket avstyrker förslag om skyddad yrkestitel

Publicerad

I yttrandet till regeringen över slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska.

Konkurrensverket gör bedömningen  att införandet av skyddade yrkestitlar kan leda till rekryteringsproblem genom minskat inträde till arbetsmarknaden och högre kostnader för kommuner, regioner och privata vårdgivare.

Med hänvisning till Konkurrensverkets rapport 2018:6 gällande införandet av skyddad titel inom djursjukvården, framhåller Konkurrensverket även att en del av de som i dag arbetar som undersköterskor kan komma att lämna yrket.

Skyddade yrkestitlar leder generellt till inträdeshinder, som kan vara negativa för konkurrensen på marknaden, menar Konkurrensverket, som därför avstyrker utredningens förslag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information